SEURAN SÄÄNNÖT

Kuopion Talviuimarit ry:n säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Kuopion Talviuimarit ry ja kotipaikka Kuopio.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on talviuinnin edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää puitteet talviuinnin harrastamiselle Kuopiossa ylläpitämällä pääosin jäsentensä talkootyön avulla yhtä tai useampaa uinti-, saunomis- ja kokoontumistukikohtaa sakä jakaa tietoa talviuinnin terveysvaikutuksista.Yhdistys rahoittaa toimintaansa perimällä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja sekä muilta toimintapaikkojensa käyttäjiltä vierailumaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Hallitus voi rajoittaa uusien jäsenten ottamista, mikäli yhdistyksen hallitsemien uinti- ja saunomispaikkojen kapasiteetin riittävyyden varmistaminen sitä edellyttää. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeushenkilö.Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilöitä, jotka erityisen ansiokkaasti ovat myötävaikuttaneet yhdistyksen toimintaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa, jossa sen on saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) kannatus annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.Jäsenmaksuvelvoitteesta ovat myös vapautettuja toimikautensa ajaksi hallituksen jäsenet sekä sihteeri ja rahastonhoitaja.Hallitus voi lisäksi vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta nimittämänsä toimihenkilöt, kuten esimerkiksi jäsensihteerin, kotisivujen hoitajan, siivoojan tai saunanlämmittäjän toimikautensa ajaksi.Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöja ja päätöksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä tai muuten on seuralle haitaksi taikka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voi seuran hallitus erottaa seurasta varattuaan jäsenelle tilaisuuden lausua erottamisesta.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous ja niiden eräpäivistä hallitus.Kesken vuotta liittyvän uuden jäsenen jäsenmaksu voi olla täyttä jäsenmaksua alempi.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, kaksi yhdessä.

7 § TilikausiYhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä seuran internetsivulla. 

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

7. valitaan hallituksen muut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa 

8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.